Ndërtimi i nënstacioneve elektrike në Elbasan si dhe linja transmetuese nga 220 në 450 Kw dhe ndërtimi i të gjitha rrugëve të dobishme në partneritet me Dalekovod d.o.o, Kroaci.